Reglementări > Acordul de mediu

tipareste trimite pe mail

 Decizie etapa de incadrare Deva Gold 2012

Detalii

Autor: APM Hunedoara,
Adăugat: 2012-08-21 12:28:21
Ultima actualizare: 2014-01-14 09:37:05

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ( PROIECT)

                                                            Nr. 6816/16.08.2012

 

 

                Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DEVA GOLD S.R.L. cu sediul în comuna Certeju de Sus, str. Principala , bl.A, judetul Hunedoara, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara cu nr. 6816/8.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.08.2012, că proiectul:

“Cai de acces, foraje pentru proiectul Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Baita-Craciunesti, zacamântul Teascu” propus a fi amplasat în comuna Baita, satul Barbura, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

                Justificarea prezentei decizii:

                Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

                a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2, lit. d);

                b) proiectul propus se justifica în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009;

            Potrivit coordonatelor în sistem STEREO 70 prezentate în solicitare, proiectul se afla  în aria naturala protejata de importanta comunitara ROSPA0132 Muntii Metaliferi.

 

1.Caracteristicile proiectului:

            a).Marimea proiectului:

 

            Proiectul propune realizarea a 7 foraje de explorare ( F1, F2,F3, F5, F6, F7 si F9), în zacamântul Teascu, în baza licentei de exploatare Baita-Craciunesti nr. 1411/2011.

Proiectul se desfasoara pe teritoriul comunei Baita, în extravilanul satului Barbura, pe terenuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA-Directia Silvica Hunedoara.

Folosinta actuala a terenurilor este teren cu vegetatie forestiera, fânete, pasuni,  drumuri de exploatare forestiera.

In vederea realizarii obiectivelor - drumuri de acces si platforme de foraj - este necesara ocuparea temporara, pentru perioada de 1 an, a terenului aflat în fond forestier proprietate publica a statului, în suprafata de 0,2639 ha, asa cum apare în Fisa tehnica de transmitere-defrisare emisa de  R.N.P.- Romsilva - D.S.Hunedoara -O.S.Simeria cu nr. 954/24.05.2012.

Situatia transmiteriitemporare a terenurilor forestiere din U.P.II Baita este : u.a. 514C%=0,0126 ha; u.a. 515A%=0,1575 ha; u.a. 515D%=0,0500 ha; u.a. 515V%=0,0438 ha.1 ha; Suprafata totala de transmis si de defrisat este de 0,2639 ha.

Realizarea forajelor implica:

- activitati de defrisare;

- amenajarea drumurilor de acces la foraje,  în prelungirea drumurilor forestiere existente;

-  stabilizarea unor portiuni de versanti;

-  construirea platformelor de foraj;

Scopul proiectului este explorarea mineralizatiilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul Baita-Craciunesti.

Caracteristicile tehnice ale proiectului:

            -drumuri de acces la platformele de foraj cu lungimea totala de 593 m si latimea de 4m;

            -platforme de foraj cu suprafetele cuprinse între 50 si 100 mp;

            -utilizarea metodei de explorare prin carotaj continuu cu diamante;

            -adâncimea forajelor va fi cuprinsa între 100 si 200 m;

Proiectul prevede:

-utilizarea fluidului de foraj pe baza de apa, având în compozitie bentonita activata;

-asigurarea amplasamentelor pentru executia forajelor cu  materiale specifice: combustibili ( transportul se va asigura cu mijloace auto specifice), apa pentru obtinerea fluidului de foraj ( transportul se va asigura cu cisterna din pr. Pitigus), prajini de foraj, cantitati de bentonita, cutii pentru probe, alte piese necesare activitatii de forare;

-asigurarea cu echipamente pentru prevenirea poluarii terenului în zonele cu platforme de foraj: basa impermeabila pentru colectarea noroiului de foraj cu o capacitate de 1000 de litri, sistem de recircularea apei, butoaie metalice pentru carburanti – motorina si uleiuri minerale ( daca este cazul); recipiente pentru colectarea deseurilor menajere, a deseurilor din lemn, hartie, carton;

-utlaje specifice pentru executarea forajelor: utilaje, foreze autopropulsate pentru în explorare carotaj continuu, compresor, buldozer, autoutilitara, generator electric actionat de un motor cu combustie interna;

     b).Cumularea cu alte proiecte:  în etapa actuala, proiectul se cumuleaza cuproiectul “Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Baita-Craciunesti, zacamântul Teascu”, în satul Barbura, comuna Baita. Consiliul Judetean Hunedoara a emis certificatul de urbanism nr. 5094/30.07.2012 cu avizul primarului comunei Baita nr. 1298/20.07.2012.

            c).Utilizarea resurselor naturale: pe durata executarii proiectului se utilizeaza bentonita activata si cantitati de apa preluate din pr. Pitigus;

d).Productia de deseuri:

            -pe durata executarii proiectului  vor fi generate deseuri specifice activitatii, respectiv:

                        -sol vegetal  ( care va fi utilizat la refacerea amplasamentelor afectate de lucrari si platformele de foraj) 

                        -deseuri menajere, ambalaje din hârtie si carton, materiale plastice, saci si ambalaje pentru bentonita ;

                        -deseuri tehnologice: resturi de bentonita si noroi de foraj;

                        -deseuri de fier: piese uzate de la instalatiile de foraj, componente metalice de la  filtrele de ulei si motorina;

            Substante periculoase:

            -cantitati de ulei mineral proaspat pentru instalatiile de foraj, masini si utilaje utilizate la realizarea lucrarilor de foraj si a drumului de acces ; 

             -cantitati de ulei uzat colectat de la instalatiile de foraj, utilaje, mijloace de transport;

            -cantitati de motorina pentru compresor si utilaje:

            e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile de zgomot  vor fi generate de functionarea utilajelor si masinilor de transport;

            f).riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate: titularul activitatii va avea un plan de interventie in cazul producerii accidentelor la locul de munca si a poluarilor accidentale;

 

2. Localizarea proiectului:

            2.1.Utilizarea existenta a terenului – proiectul se va realiza în extravilanul satului Barbura, comuna Baita; terenul care va fi afectat de lucrarile de foraj este teren cu vegetatie forestiera, pasuni  si fânete aflate în proprietatea statului;

           2.2.  Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : zona se caracterizeaza prin vegetatie forestiera, fânete, pasuni ( habitate de padure de foioase si habitate antropizate sau influentate antropic), precum si cursuri de apa ( pâraie) în bazinul hidrografic al pr. Fizes, afluent de stânga al r. Caian;

              2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

                  a).zonele umede: din punct de vedere hidrografic perimetrul este situat în bazinul hidrografic al pr. Fizes, afluent de stânga al Caian;

                  b). zonele costiere: nu este cazul;

                  c). zonele montane si cele împadurite: nu este cazul;

                d). parcurile si rezervatiile naturale: nu este cazul

                  e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

                f).zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:

            Perimetrul de explorare este situat în interiorul Sitului NATURA 2000 ROSPA 0132 –Aria de Protectie Speciala Avifaunistica Muntii Metaliferi. Situl se caracterizeaza prin doua grupe majore de habitat: terenuri deschise si paduri. Suprafata sitului este de 26.671 ha.Terenurile deschise cuprind habitate terestre cu vegetatie ierboasa; pasuni, fânete, terenuri cultivate in zonele mai joase, de lunca, arbori izolati. Padurile ocupa 60 % din suprafata sitului si au in compozitie arborete, paduri de foioase, fagete. Habitatul de padure este important pentru pasarile de interes comunitar.

            In urma analizei elementelor cuprinse în documentul “ Prezentarea avifaunei ca obiectiv de conservare al sitului NATURA 2000 ROSPA 0132 Muntii Metaliferi si impactul proiectului asupra acestuia”  întocmit de Wildlife Management Consulting SRL ( RNESPM 264/16.09.2010) s-a contatat ca proiectul de realizare a forajelor nu va avea un impact semnificativ asupra ariei naturale de interes comunitar .

              g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

               h).ariile dens populate : nu este cazul;

               i).peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

       

               3. Caracteristicile impactului potential:

              a).extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate: impactul este strict local; proiectul se desfasoara pe terenuri izolate fata de asezari; zonele locuite sunt situate la 1 km fata de lucrarile de explorare; 

b).natura transfrontiera a impactului: nu este cazul;

            c).marimea si complexitatea impactului : impactul va fi redus;

d).probabilitatea impactului: impactul va avea o probabilitate redusa;

e).durata, frecventa si reversibilitatea impactului: redusa;

  

            Conditiile de realizare a proiectului:

            Titularul activitatii va realiza lucrarile conform presciptiilor tehnice din proiect si în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu privind luarea tuturor masurilor de prevenire a poluarii mediului.

-pentru factorul de mediu APA:

            -titularul activitatii va asigura recircularea apei tehnologice ( se va monta o basa impermeabila portabila la fiecare platforma de foraj); cantitatea de apa necesara pentru realizarea lucrarilor se va asigura din pr. Pitigus fiind transportata cu o cisterna;

-pentru factorii de mediu  SOL si SUBSOL:

            -titularul activitatii va realiza lucrari de refacere a mediului pe suprafetele afectate de lucrarile pentru foraje ( se va utiliza solul descopertat) ;

-GESTIUNEA DESEURILOR SI A SUBSTANTELOR PERICULOASE:

            -titularul activitatii va asigura capacitati de colectare selectiva a deseurilor generate pe amplasament (inclusiv uleiuri uzate, noroi de foraj, ), asigurând stocarea temporara, valorificarea si/sau eliminarea acestora; 

- titularul proiectului va respecta prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;

            -titularul activitatii va asigura la punctele de lucru materiale absorbante;

            -este interzisa abandonarea unor cantitati de bentonita si noroi de foraj pe terenurile adiacente platformelor de foraj sau pe terenurile sitului protejat;

-protectia BIODIVERSITATII:

            -accesul catre perimetru se va face pe drumurile amenajate, precum si pe cele forestiere;

            -extragerea arborilor se va face pe suprafete limitate;

            -se vor executa lucrari de refacere a terenurilor aferente platformelor de foraj si din jurul acestora;

 

Masuri pentru diminuarea impactului:

            Titularul activitatii va mentine si va respecta un plan de interventie in cazul poluarilor accidentale;

            Titularul activitatii va detine la punctul de lucru materiale abosorbante pentru îndepartarea materialului infestat de la scaparile accidentale de uleiuri minerale si carburanti;

            Titularul activitatii va utiliza utilaje si mijloace de transport performante;

             

Lucrari de refacerea mediului pe ampalsament: 

Se vor executa lucrari de refacere a terenurilor aferente platformelor de foraj si din jurul acestora;

           

Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile preventive necesare si de a informa A.P.M. Hunedoara si C.J.Hunedoara al G.N.M. , în termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin legea nr. 19/2008 ;   

            Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.